LÊ QUÝ TÔNG

Việt Nam Tiểu sử

LÊ QUÝ TÔNG

Vàng dòng, Chương III - “endgame” 4 - Sơn dầu và acrylic trên toan- Sơn dầu và acrylic trên toan 200 x 130 cm -2018

Tác phẩm tiếp theo
Thong ke