Việt Nam Tiểu sử

Sự sống – Vũ Quang

  • Chất liệu: Đá, nhôm đúc
  • Kích thước: 60x450 cm
  • Trọng lượng: 7 tấn

Sự sống luôn tồn tại trong tất cả các trạng thái hay hình dạng khác nhau. Bằng cách nào đó chúng lu.n song hành với mọi thực thể. Sự sống không có nguồn gốc. Nó tồn tại không có ly do, và nếu thiếu nó, sẽ không còn thế giới

Tác phẩm tiếp theo
Thong ke